Algemene informatie

Wie zijn we?

MateriaalMagazijn bvba is een initiatief van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw, de speelpleindienst die alle 500 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel ondersteunt. Vanuit deze achtergrond is ons aanbod afgestemd op de specifieke noden van het speelpleinwerk. Uiteraard is het aanbod daardoor ook erg bruikbaar voor andere speel- en/of vakantie-initiatieven, zoals jeugddienst, grabbelpas, kinderopvang, sportdienst, jeugdbewegingen, jeugdraad…

Omdat de ambities van speelinitiatieven vaak groter zijn dan hun budget, proberen we in ons aanbod een evenwicht te vinden tussen lage kostprijs en kwaliteit. We bundelen onze expertise in een materiaallijst die speelinitiatieven moet helpen om makkelijker het juiste materiaal te vinden.

Heb je zelf aanvullende voorstellen, laat het ons weten ()!

Onze missie

Het MateriaalMagazijn wil speelinitiatieven stimuleren om permanent te werken aan de uitbouw van een gevarieerd speelaanbod voor kinderen.

Materiaal, en speelmateriaal in het bijzonder, is een sterke troef in de uitbouwen van een kwalitatieve werking. Het is voor kinderen vaak de aanzet om te spelen. Zonder verkleedkledij geen fantasiespel, zonder sjortouw geen kampen, zonder gocart geen parcours, zonder taartvorm geen gebakjes, zonder muziekinstallatie geen danspartijtjes…

Het MateriaalMagazijn wil speelinitiatieven bewust laten nadenken over:

 • de keuze van materiaal: bruikbaar, plezant, veilig en duurzaam
 • het gebruik van het materiaal: frisse en vernieuwende speelideeën
 • het ter beschikking stellen van het materiaal aan kinderen: uitleen- en winkelsystemen

Wij stimuleren speelinitiatieven om met een brede groep betrokkenen na te denken over het speelmateriaal. Kinderen en begeleiders zijn de experten op vlak van spelen. Ze zijn er dagdagelijks mee bezig en hebben ongetwijfeld waardevolle voorstellen voor materiaal. Zo wordt er samen gedacht over de toekomst van je speelinitiatief.

Onze visie

Zowel het MateriaalMagazijn als de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vertrekken bij de uitbouw van hun aanbod vanuit de kinderen zelf. We stellen ons daarbij permanent de vraag: “hoe kunnen we speelinitiatieven voor kinderen nog leuker en speelser maken?”

We doen dit vanuit een onderbouwde visie op spelen en kinderen, die steunt op drie pijlers:

 • respect hebben voor de eigenheid van elk kind,
 • vrijheid bieden door een prikkelend en gevarieerd aanbod van impulsen (door vrienden en begeleiders, vanuit omgeving en materiaal),
 • belang hechten aan het intens spelen van elk kind.

Het MateriaalMagazijn gaat uit van de impulsen die materialen kunnen bieden aan kinderen en begeleiders om het spelen leuker te maken. Bij de samenstelling van het aanbod, zoeken we permanent naar dat wat kinderen zelf als waardevol bestempelen en welke materialen een meerwaarde aan ‘spel’ kunnen geven.

Spelen is voor kinderen meer dan spelletjes doen of sporten. Het is ook verkleden en toneel spelen in een mooi decor, boekjes lezen in een hoekje, uren prutsen aan een knutselwerkje, 100 rondjes rijden met de gocart, dansen op muziek, kampen bouwen tussen de struiken, ploeteren in een zwembad, puzzelen, knikkeren, een taart of soep maken en nog veel meer…

Duurzaam en ethisch

Het MateriaalMagazijn wil op een duurzame en ethische wijze handelen en stelt daarom deze ethische normen voorop:

 • VN Kinderrechtenverdrag uitdragen en recht op spelen actief promoten
  Via de gezamenlijke aankoop van materiaal, wil de bvba MateriaalMagazijn meer en betere speelkansen bieden aan kinderen en jongeren. Daarvoor baseert de bvba zich op het VN Kinderrechtenverdrag van 02/09/1990, waarbij het MateriaalMagazijn zich focust op het faciliteren van het recht op spelen. Om dit te bewerkstelligen werkt bvba MateriaalMagazijn nauw samen met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw, de koepel van het speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel.

 • Aandacht voor het probleem van kinderarbeid
  De bvba MateriaalMagazijn vraagt aan zijn leveranciers om aandacht te hebben voor de richtlijnen van de ILO, de internationale arbeidsorganisatie, inzake kinderarbeid. Hen wordt gevraagd in welke mate ze deze richtlijnen respecteren. Hoewel we beseffen dat er altijd moet rekening gehouden worden met de economische en sociale realiteit in het land van productie wil de bvba zich toch bewust inzetten om de werkomstandigheden van jongeren, en van werknemers in het algemeen, in de speelgoedindustrie te verbeteren. De bvba volgt hierbij de publicaties ter zake en de richtlijnen van de TIA, de Toy Industry Association. Klanten of stakeholders kunnen de bvba altijd wijzen op ethische problemen, waarbij de bvba zich engageert om deze problemen te onderzoeken en gepaste maatregelen te nemen.

 • Een eerlijke handel met een eerlijke prijs op alle gebied
  De bvba MateriaalMagazijn koopt zijn materiaal in het groot aan. Daardoor kunnen scherpere prijzen bedongen worden. Er worden minimale marges gerekend en de overheadkosten worden beperkt door een bedrijfsvoering van ‘sober’ management: maximaal resultaat met minimale kosten. De scherpe prijzen komen rechtstreeks de klant, zijnde het speelinitiatief, ten goede. De bvba heeft geen private aandeelhouders en keert geen winsten uit aan particulieren. Ze is niet op zoek naar direct winstbejag. De winst die gegenereerd wordt, komt rechtstreeks ten goede aan de klant, onrechtstreeks dus aan de kinderen zelf.

 • Zorg voor veilig en verantwoord speelgoed
  De bvba MateriaalMagazijn houdt rekening met: - veilig speelgoed: met permanente aandacht voor de geldende veiligheidsnormen (zoals CE of TÜV), beperken van gevaarlijke producten of weren van verboden producten, zoals ftalaten of loodhoudende verf. - verantwoord speelgoed: indien zinvol het weren van speelgoed dat geweld uitdrukt of uitlokt Bovendien schenkt de bvba aandacht aan sensibiliseringsacties om het ‘risicovoller’ of ‘buiten spelen’ van kinderen te bevorderen, zoals bvb de actie ‘Goe Gespeeld!’ van het Vlaamse jeugdwerk.

 • Zorg voor het milieu
  De bvba let uitdrukkelijk op het afvalbeheer en probeert actief afval te beperken, door oa de verpakkingen van de fabrikant of groothandel te stimuleren, te respecteren of te hergebruiken. Daarnaast wordt overtollig verpakkingsmateriaal waar mogelijk gebruikt als extra speelimpuls voor klanten die daarin geïnteresseerd zijn (bvb kapotte paletten als timmerhout, overtollig karton om te knutselen…). Door de rest van het afval selectief in te zamelen, probeert de bvba zijn eigen afvalproductie zo miniem mogelijk te houden.

 • Oog voor kinderen die het minder goed hebben
  De bvba MateriaalMagazijn biedt in eerste instantie een aantal specifieke materialen aan in zijn reguliere aanbod, waar speelinitiatieven die ‘inclusief’ willen werken met kinderen uit kansengroepen, kunnen op intekenen. Door ondersteuning van de werking van vzw VDS werkt de bvba mee aan een divers beleid, met oog voor verschillende kansengroepen in onze maatschappij. Daarnaast probeert de bvba zijn steentje bij te dragen aan specifieke acties die kinderen uit doelgroepen kansen tot spelen en ontplooiing geven.